x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi joko POLKVS30 Kansainvälisen politiikan syventävät erikoistumisopinnot (10 op) tai POLKVS40 Kansainvälisen politiikan työseminaari (10 op).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman kirjoittanut opiskelija on osoittanut kykenevänsä itsenäiseen tutkimustyöhön asettamalla tutkimustehtävän, sitomalla sen tieteenalan teoreettisiin ja sisällöllisiin keskusteluihin, kokoamalla tutkimustehtävänsä vaatiman aineiston ja analysoimalla sitä teoreettiset ja metodiset vaatimukset täyttäen sekä raportoimalla tutkimustulokset asianmukaisesti, selkeästi ja kiinnostavasti. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kahteen lukukauden mittaiseen seminaariin, jossa ensimmäisessä käsitellään tutkimussuunnitelma ja toisessa osa tai tiivistelmä valmistumassa olevasta pro gradu -tutkielmasta sekä kirjoittamalla pro gradu -tutkielma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Kahden lukukauden mittainen seminaari.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 

Kypsyysnäytteessä tarkastetaan ainoastaan sisältö.

Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi, opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaiset hyvät tieteelliset käytännöt, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antamat ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasolla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877.

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi ohjaaja tarkastaa jokaisen pro gradu -tutkielman tekstit Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua.

1.8.2015 alkaen pro gradu -seminaari ja -tutkielma jakautuu neljään 10 opintopisteen osasuoritukseen. Seminaarin ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet opintopisteiden kertymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu