x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS22 Kansainvälisen politiikan erikoistuvat menetelmäopinnot 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilta vaadittavat edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (20 op) sekä vähintään 10 opintopistettä kansainvälisen politiikan aineopintotasoisia opintoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kansainvälisten suhteiden tieteenalan erityismenetelmiin. Kirjallisen harjoituksen tavoitteena on syventää tieteenalalle ominaisten tutkimusmenetelmien hallintaa. Harjoitus painottaa tiedon kriteerien arviointia valituissa kansainvälisen politiikan tutkimustraditioon kuuluvissa erityismenetelmissä ja niiden merkitystä tutkimusmenetelmän valinnassa ja tutkimuksen toteuttamisessa.

Sisältö

Tutkimusmenetelmät, tutkimusprosessi, tutkimusasetelman laadinta, tutkimusetiikka, tutkimuksen suunnittelu ja toteutus.

Toteutustavat

Kurssi suoritetaan joko itsenäisenä työskentelynä (kirjallinen harjoitus) tai korvaavilla kursseilla. Kirjallisen harjoituksen yksityiskohdista sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Opintojakson voi korvata esim. sukupuolentutkimuksen oppiaineen tarjoamilla syventävien tason tutkimusmenetelmäopinnoilla tai valtio-opin tutkimusmenetelmäopinnoilla (POLVOS30).

Tämän opintojakson voi suorittaa myös 10 opintopisteen laajuisena, jolloin se korvaa POLKVS21 menetelmäharjoituskurssin (sovittava erikseen vastaavan opettajan kanssa).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjallinen tutkimusessee (pituus 4500-5000 sanaa), jossa paneudutaan kolmeen erilaiseen menetelmälliseen suuntaukseen. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa ja kurssista vastaavalta henkilöltä.

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Written research essay (4,500-5,000 words), in which the student analyses three different methods and approaches. Further details from the teacher in charge; see also course information in the teaching schedule.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu