x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS21 Kansainvälisen politiikan yleiset syventävät menetelmäopinnot 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilta vaadittavat edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (20 op) sekä vähintään 10 opintopistettä kansainvälisen politiikan aineopintotasoisia opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteissä käytettävien tutkimusmenetelmien kentän erityisesti kansainvälisten suhteiden alalta. Hän ymmärtää metodivalintojen merkityksen teoriassa ja käytännössä. Hän osaa arvioida eri menetelmiä kriittisesti ja harjaannuttaa analyyttistä ajatteluaan. Hän kehittää tietämystään ja osaamistaan tutkimusprosessista ja menetelmävalmiuksistaan.

Sisältö

Tutkimusmenetelmät, tutkimusprosessi, tutkimusasetelman laadinta, tutkimusetiikka, tutkimuksen suunnittelu ja toteutus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Workshop-työmuoto. Aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöt ja kirjallinen lopputyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen workshop-työskentelyyn ja harjoitukset.  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla käytettävä kirjallisuus ja muut materiaalit jaetaan kurssin aikana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu