x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
150 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija kykenee hahmottamaan organisaatioiden ja organisaatioverkkojen monimuotoiset uudistumis- ja muutosprosessit hallittavina kokonaisuuksina. Hän tunnistaa organisaatioiden ja organisaatioverkkojen muutoksen ja kehittymisen yleiset lainalaisuudet ja menestystekijät osaten omalla toiminnallaan vaikuttaa niihin. Hän hallitsee konsultatiivisen organisaatioiden kehittämisen perustiedot ja -taidot. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä asiantuntijaroolissa tehtävissä kehityshankkeissa. Hän osaa viedä läpi itsenäisesti ja/tai tiimin jäsenenä konsultatiivisen kehittämishankkeen asiakasorganisaation kanssa.

Sisältö

Asiantuntijatiedon ja konsultatiivisen palvelun tuottaminen asiakas- tai yhteistyöorganisaatiolle; Muutos- ja kehittämisprosessin (konsultaatioprosessin) hallinta ulkopuolisen tai sisäisen kehittäjän roolissa; Kehittämisprojektin johtaminen; Liikkeenjohdon konsultointi ja organisaatioiden kehittäminen toimialana ja ammattikäytäntönä; Konsultatiiviset menetelmät ja konsultointitaidot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 80 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Ryhmätyöskentely: Työelämälähtöinen kehittämistyöskentely 20 h työpaja + 60 h tiimityöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opiskelija laatii kirjallisuuteen ja luentoihin perustuvan yksilötyönä tehty esseen valitusta aiheesta, lisäksi
opiskelija laatii tiimikohtaisen projektiraportin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu