x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkishallinnon toimintaperiaatteet sekä suomalaisen hallintojärjestelmän rakenteet ja ymmärtää niiden merkityksen julkishallinnon organisoitumisen ja palvelurakenteen kannalta. Opiskelija tunnistaa politiikkaprosessin keskeiset vaiheet ja politiikka (policy) -analyysin keskeiset käsitteet. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kontekstualisoida hallintotieteellisiä ilmiötä sekä ymmärtää julkisen toiminnan erityispiirteitä.

Sisältö

Jakso koostuu kahdesta osasta. Verkossa toteutettavan ja tasokokeen sisältävä ensimmäinen osan aikana opiskelija perehtyy itsenäisesti viranomaislähteiden avulla Suomen julkishallinnon rakenteisiin ja keskeisiin instituutioihin sekä lainsäätämismenettelyyn, valtion talousarvioprosessiin ja hallitusohjelman muodostamiseen ja sisältöön. Lähiopetuksena toteutettavan luennon ja siihen liittyvän kirjallisuuden avulla opiskelija perehtyy julkisen toiminnan luonteeseen (public interest) ja politiikka-analyysin (policy analysis) keskeisiin käsitteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 40 t
Kirjatentti 0 t 4 t

Kirjatentin yhteydessä tentitään myös luennot

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Luento ja kirjallisuustentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Moodle avusteinen itseopiskelu ja tasokoe  Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin suorittaminen edellyttää verkko-opetuksen suorittamista hyväksytysti ennen luentojakson alkua. Kurssin arvosana määräytyy luentojakson ja luennoilla osoitetun kirjallisuuden tenttiarvosanan mukaisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu