x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAS14 Kulutuksen ja ostokäyttäytymisen teoria 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollinen opintokokonaisuus: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli (25 op). Tämän jälkeen ensisijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin opintosuuntaan liittyvän kandidaatintutkielman ja toissijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet muiden opintosuuntien aihepiiriin liittyvän kandidaatintutkielman.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää asiakkaan roolin markkinoinnin strategisten ja suunnitteluun liittyvien prosessien kannalta. Opiskelija osaa tulkita kulutuskäyttäytymistä ja siinä esiintyviä muutoksia toisiaan täydentävien koulukuntien näkökulmista, keskeisimpinä kuluttajan päätöksenteon (Behavioral Decision Theory) ja kulttuurisen kulutustutkimuksen (Consumer Culture Theory) näkökulmat.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kuluttajakäyttäytymisen tutkimustraditioihin, nykytilaan ja tutkimusmenetelmiin. Keskeisiä teemoja ovat erityisesti kulutuskäyttäytymisen tutkimuksen, tutkimuskohteiden ja tutkimusmenetelmien muutokset. Opintojakson keskeisin oppimismateriaali koostuu korkeatasoisista kansainvälisistä tieteellisistä tutkimuksista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, tentti ja harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Cova, Bernard, Kozinets, Robert & Shankar, Avi: Consumer Tribes, Butterforth-Heinemann, 2007.
2. Russel, Belk W.: Handbook of Qualitative Research in Marketing, Edward Elgar Publishing, 2006.
3. Anderson, James C., Narus James A. & Narayandas, D.: Business Market Management: Creating and Delivering Value, Prentice Hall, 2008.
4. Journal-artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu