x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAS12 Markkinointitutkimuksen sovellukset 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollinen opintokokonaisuus: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli (25 op). Tämän jälkeen ensisijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin opintosuuntaan liittyvän kandidaatintutkielman ja toissijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet muiden opintosuuntien aihepiiriin liittyvän kandidaatintutkielman.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja hyödyntää sekä kriittisesti analysoida markkinointitutkimuksia erityisesti tutkimuksen hyväksikäyttäjän näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti markkinointitutkimuksen eri tiedonhankintamenetelmiin ja tulosten analysointikeinoihin erityisesti tutkimuksen soveltajan näkökulmasta. Erityistä painoa asetetaan uusimpiin tutkimusmenetelmiin sekä oman gradutyöskentelyn tukemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, oppimispäiväkirjat ja harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Malhotra, Naresh & Birks, David: Marketing Research: An Applied Approach, Pearson Education, 2007.
2. Eriksson, Päivi & Kovalainen, Anne: Qualitative Methods in Business Research, Sage Publications, 2008.
3. Moisander, Johanna & Valtonen, Anu: Qualitative Marketing Research. A Cultural Approach, Sage, 2006.
4. Kozinets, Robert: Netnography. Doing Etnographic Research Online, Sage Publications, 2010.
5. Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus 2.0, Vastapaino, 2012.
6. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu