x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS41 Vakuutustoiminnan periaatteet ja johtaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vakuutusyhtiöiden ja -laitosten liiketoiminnan ja johtamisen erityispiirteisiin. Opiskelija ymmärtää vakuutustoiminnan arvoketjun osat ja kunkin osan vaikutuksen yrityksen arvonluontiin sekä yleisimmät strategisen suunnittelun ja johtamisen teoriat ja osaa soveltaa niitä vakuutustoimintaan. Opiskelijalla on näkemys vakuutusliiketoiminnan kokonaisvaltaisen hallinnan osaamisvaatimuksista ja opiskelija tuntee vakuutustalouden keskeiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää myös viranomaisvalvonnan asettamat vaatimukset liiketoiminnan reunaehtoina.

Sisältö

-Vakuutustoiminnan erityispiirteet
-Vakuutustalouden ydinperiaatteita
-Riskin käsite
-Vastuuvelka
-Markkinaehtoinen tase
-Strateginen suunnittelu ja johtaminen
-Solvenssi II: Hallinto ja raportointivaateet sekä ORSA
-Vakuutusalan liiketoimintamalli ja arvoketju
-Vakuutuslaitosten laskentatoimen erityiskysymyksiä
-Kannattavuuden hallinta vakuutusalalla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus ja ryhmätyöt 24 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, tentti ja harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, ryhmätyöt ja tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. Zweifel, P. - Eisen, R.: Insurance Economics. Springer 2012 tai uudempi. 

3. Peverelli, R.  ja De Feniks, R.: Reinventing Financial Services. Pearson Benelux. 2010 tai uudempi.

4. Voutilainen, R.: Näkökulmia vakuutusliiketoiminnan strategiseen johtamiseen. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2009 tai uudempi.

5. Case-esimerkkejä.

6. Luennoilla ilmoitettu muu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy maisteriopinnoissa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opinnot (Vakuutustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu