x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS11 Ympäristöpolitiikan vaikutuskeinot 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Opintojakso syventää opiskelijan ymmärrystä monimuotoisten politiikkaprosessien luonteesta. Se johdattaa analysoimaan ympäristöpolitiikan kannalta keskeisiä toimijoita ja näiden keinovalikoimia. Ympäristöpolitiikkaa tarkastellaan luennolla kompleksisena monitasohallintaan kiinnittyvänä ilmiönä. Temaattinen kohdennus ajankohtaiseen ympäristöpoliittiseen ilmiöön tehdään vierailevien luennoitsijoiden ja käytännössä havainnoitavan poliittisen prosessin myötä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa monitasohallinnan kompleksisen muodon ja jäsentää sen verkostomaista rakennetta. Opiskelija osaa määritellä ympäristöpoliittisten prosessien keskeiset piirteet ja tunnistaa käytettyjen vaikutuskeinojen valikoiman sekä toimijoiden väliset suhteet. Opiskelija kykenee arvioimaan ympäristöpolitiikassa käytössä olevien vaikutuskeinojen vaikuttavuutta ja analysoimaan tilannekohtaisesti tehtyjen valintojen strategista luonnetta.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on auttaa ymmärtämään monimuotoisten politiikkaprosessien ominaispiirteitä ja keskeisten ympäristöpoliittisten toimijoiden keinovalikoimia. Opintojaksolla avataan politiikkaprosessien tulkintaan liittyviä käsitteellisiä jäsennyksiä ja jalkaudutaan tutustumaan käytännön tapaukseen. Tätä tapausta tarkastellaan sekä luentojen sisältöjen että lukupiireissä läpikäydyn kirjallisuuden avulla. Näin politiikkaprosessia analysoidaan tietyssä paikassa tiettynä aikana syntyvänä ilmiönä, jonka etenemiseen eri toimijaryhmät pyrkivät vaikuttamaan hyvin erilaisin strategisin keinoin. Opintojakson käytännön politiikkaprosessit voivat olla esimerkiksi maankäytön suunnittelun konflikteja, kaivostoimintaa tai vesiensuojelua koskevia politiikkaprosesseja tai laajemmin ilmastopolitiikkaa ja ympäristörikoksia käsitteleviä kokonaisuuksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
luennot JA lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu