x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (julkisoikeus) 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi opiskelijalla tulee olla suoritettuna 20 op valinnaisia julkisoikeuden aineopintoja. Seminaariin voivat osallistua vain julkisoikeuden opintosuuntaan valitut opiskelijat.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Julkisoikeuden kandidaattiseminaarissa perehdytään tieteellisen tutkielman tekemiseen. Tutkielmissa käsitellään julkisoikeuden kannalta releventteja tutkimusongelmia oikeudellisesta näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet itsenäisen kirjallisen esityksen laatimiseen julkisoikeudellisesta aiheesta. Hän ymmärtää tieteellisyyden vaatimukset ja tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät. Opiskelija vahvistaa suullista ja kirjallista esitystaitoaan sekä kykenee tieteelle ominaiseen kriittiseen tarkastelutapaan.

Sisältö

–Esitelmä
–Tutkielma
–Kypsyysnäyte
–Kirjaston tiedonhankintataitojen opetus

Julkisoikeuden kandidaatintutkielma ja -seminaari on edellytyksenä opiskelemiselle julkisoikeuden opintosuunnalla maisterivaiheessa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Seminaariryhmiin otettavien opiskelijoiden enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa. Mikäli seminaariin ilmoittautuneiden, edellytykset täyttävien opiskelijoiden määrä ylittää vahvistetun enimmäismäärän, sovelletaan jonolakia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Seminaariin osallistujat jaetaan useisiin pienryhmiin. Kaikille seminaariin hyväksytyille järjestetään syyslukukauden alussa yhteinen kokous, jossa päätetään lopullinen ryhmiin jako.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataidot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjaston järjestämä tiedonhankinnan opetus 2 h.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson rinnalla opiskelijan tulee suorittaa "Oikeudellisen tutkimuksen perusteet" ja "Julkisoikeuden tutkimuspraktikum".

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu