x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professorit ja apulaisprofessorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Syventävän tutkimusjakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut yhden julkisoikeuden opintosuunnan aloitusjaksoista (HALJUS11, HALJUS12 tai HALJUS13). Lisäedellytys on, että opiskelija on suorittanut opintojakson Oikeustieteellinen tutkimus (HALJUS21) tai että hän suorittaa kyseisen jakson sen lukukauden aikana, jolloin hän aloittaa seminaarin.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tieteellisesti julkisoikeudellisia ongelmia ja raportoida kirjallisesti analyysin tulokset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma julkisoikeudellisesta aiheesta.

Sisältö

Tutkimuskurssi (seminaari):
- Oikeudellisen tutkimuksen kysymyksenasettelu, oikeudellinen problematisointi
- Oikeudellisen tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat ja niiden suhde kysymyksenasetteluun
- Oikeudellinen tutkimus prosessina, tutkimuksen eteneminen
- Oikeustieteellisen tekstin kirjoittaminen
- Ideapaperin ja tutkimussuunnitelman laatiminen kaavaillusta tutkimusaiheesta
- Tutkielman aihetta koskevan aiemman tutkimuksen selvittäminen ja tähän liittyvän kirjallisuuskatsauksen kirjoittaminen
- Kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari 25 t 0 t
Kirjatentti

Tutkimusseminaareja järjestetään lukuvuosittain 2-4 osallistujamäärästä riippuen. Seminaarit eriytyvät aihepiiriensä perusteella oikeudenalapainotteisiin ryhmiin siten, että valtiosääntöoikeuden ja sen lähialueiden tutkimusaiheisiin painottuvat seminaarit alkavat syyslukukaudella ja hallinto-oikeudellisiin aiheisiin kytkeytyvät kevätlukukaudella. Tutkimusseminaareissa on mahdollista jatkaa työskentelyä vastaavan alueen syventävällä jaksolla käsitellyn teeman parissa niin, että niistä muodostuu opiskelijalle johdonmukainen ja temaattisesti kiinteä kokonaisuus. Kaikille seminaariin aikoville järjestetään syyslukukauden alussa yhteinen tilaisuus, jossa informoidaan tarkemmin seminaarien toteutustavoista ja jossa ryhmäjako seminaareihin tapahtuu. Sekä syys- että kevätlukukaudella alkaviin seminaareihin tulee ilmoittautua syyslukukauden alussa nettiopsussa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Tiedonhankintataidot (kirjaston antama opetus)  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutkimusjakso sisältää tutkimusseminaarin. Tutkimuseminaari suoritetaan osallistumalla aktiivisesti seminaarin työskentelyyn sekä laatimalla seuraavat kirjalliset työt:

- pro gradu -tutkielmaa koskeva ideapaperi,
- pro gradu -tutkielmaa koskeva tutkimussuunnitelma, ja
- tutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuuskatsaus.

Lisäksi seminaariin voi sisältyä erikseen ilmoitettavia ja tutkieman laatimista tukevia harjoituksia.

Työskentelyn tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvät edellytykset pro gradu -tutkielman kirjoittamiselle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu