x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn perussystematiikan sekä hallitsee julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita määrittävät keskeiset periaatteet. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kunnallisoikeuden keskeiseen sisältöön.

Sisältö

? Julkisoikeus oppiaineena
? Julkisoikeuden osa-alueet
? Valtiojärjestyksen perusteet
? Suomen valtiosääntö, EU-oikeus ja kansainvälinen oikeus
? Yksilön oikeusasema; perusoikeudet ja ihmisoikeudet
? Hallinto-oikeuden peruskäsitteet ja -periaatteet
? Hallinto-oikeudellisen oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet
? Kunnallinen itsehallinto

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti.  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiedot tentittävästä aineistosta ilmoitetaan opinto-ohjelmassa ja opintojakson Moodle-sivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Julkisoikeuden runkokurssit (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu