x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakso keskittyy kunnallisen itsehallinnon aseman, kuntien ja kuntayhtymien toimialaan kuuluvien tehtävien ja niiden vastuulla olevien palvelujen oikeudelliseen tarkasteluun ja ongelmakeskeiseen problematisointiin.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee kunnallisen itsehallinnon erityispiirteet ja on perehtynyt kunnallisoikeuden erityiskysymyksiin työseminaarin kulloistenkin ajankohtaisten teemojen alueelta. Hän tuntee alueellisten hallintoyksiköiden oikeudellisen aseman ja niitä koskevat kansainväliset periaatteet. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon ja kunnallisen palvelutuotannon kehittämislinjaukset, kunnan eri tehtäväalojen keskeiset kansalliset ja kansainväliset säädökset ja suositukset sekä hallitsee kunnallista palvelutoimintaa koskevan uuden kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn soveltamisen.

Sisältö

-Kunnallista ja alueellista itsehallintoa koskevat teoreettiset käsitykset ja suuntaukset, tutkimus ja ajankohtainen oikeudellinen keskustelu
- EU:n, valtion, alueiden ja kuntien välinen työnjako yleisesti ja erityisesti keskeisten kunnallisten tehtävien toteuttamisen kannalta
- kunnallisen palvelutuotannon keskeiset osa-alueet (erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetus- ja sivistystoimi) ja niissä tapahtuvat muutokset
- julkisen hallinnon uudistussuunnitelmat ja uudistusperiaatteet kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso perustuu opetukseen ja oppimateriaalien hyödyntämistä toteuttavaan työseminaariin. Työskentelyn kuluessa laaditaan oikeudellinen kirjallinen essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Heuru: Kunnan päätösvallan siirtyminen. Tampere 2000 tai Ryynänen: Kuntien ja alueiden itsehallinto - kehittämisvaihtoehdot. Helsinki 2004 tai Ryynänen: Kuntauudistus ja itsehallinto. Tampere 2008 tai Kuotola: Kunnan raja. Tampere 2009.

2. Mäkinen: Oikeudellinen kontrolli kunnan ympäristöasioissa. Tampere 2004 tai Ryynänen: Kunnat valtion valvonnassa. Kunnallisalan kehittämissäätiö 2004 tai Sallinen: Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot. Tampere 2007.

3. Euroopan neuvoston kunnallista ja alueellista demokratiaa koskeviin suosituksiin perehtyminen.

4. Ruotsin hallinnonuudistusasiakirjoihin perehtyminen (esim. SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd) tai valinnainen itsehallintojärjestelmiä käsittelevä ulkomainen tutkimus (esim. Molander: Staten och kommunerna. SNS Förlag 2003 tai Andrén: Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värden. Halmstad 2007.)

5. Hellmut Wollmann: Comparing Local Government Reforms in England, Sweden, France and Germany: Between continuity and change, divergence and convergence, Wüstenrot Stiftung 2008. Verkkojulkaisu: http://www.wuestenrot-stiftung.de/downloads/Comparing%20Local%20Government%20Reforms%20-%20Introduction,%20summary.pdf

6. Aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö ja virallisaineisto (ilmoitetaan erikseen) ja Sveriges Kommuner och Landsting: EU i lokalpolitikken. En undersökning av dagordningar från kommuner, landsting och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting, 2010. Saatavana verkkojulkaisuna: http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39796_1.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu