x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Opintojaksolle osallituminen edellyttää, että opiskelija on saanut opinto-oikeuden julkisoikeuden opintosuuntaan tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva oikeuden ja oikeudellisen ajattelun teoreettisista ja yhteiskunnallisista perusteista sekä oikeustieteen menetelmistä. Opintojakso on tarkoitettu julkisoikeuden opintosuuntaan tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan valituille opiskelijoille, joiden on suoritettava opintojakso viimeistään samanaikaisesti kandidaattiseminaariin osallistumisen kanssa. Opintojakson suorittaminen ennen kandidaattiseminaarin aloittamista on suositeltavaa. Julkisoikeuden opiskelijat suorittavat saman lukuvuoden aikana julkisoikeuden tutkimuspraktikumin (HALJUA19).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oikeusteorian ja oikeudellisen tutkimuksen keskeiset kysymykset. Hänellä on metodiset valmiudet laatia kandidaatintutkielma oikeustieteen alalta.

Sisältö

- Oikeudellisen ajattelun luonne
- Voimassa olevan oikeuden olemus ja pätevyys
- Sisäinen ja ulkoinen näkökulma oikeuteen
- Oikeuslähdeopit ja oikeuslähteillä argumentointi
- Oikeudellisen tutkimuksen keskeiset suuntaukset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson yhteydessä tentitään kirjatenttinä:

1. Ari Hirvonen: Oikeuden ja lainkäytön teoria

2. Seppo Laakso: Lainopin teoreettiset lähtökohdat, s. 257-373

3. Kaarlo Tuori: Oikeuden Ratio ja Voluntas, s. 17-44 ja 103-166

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu