x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA21 Hallinto-oikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee julkishallinnon toimintaa ja rakennetta koskevan oikeudellisen sääntelyn perusasiat. Hän ymmärtää hallinto-oikeuden aseman, tehtävät ja ominaispiirteet oikeusjärjestyksen osana. Opiskelija tuntee hyvän hallinnon perusteet, hallintoasiassa noudatettavan menettelyn valtion ja kuntien viranomaisissa sekä hallinnon oikeussuojajärjestelmän keskeisen sisällön.

Sisältö

- Hallinto-oikeus oikeudenalana: pääasiallinen sisältö ja suhde muihin oikeudenaloihin
- Hallinto-oikeuden yleiset opit: peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet
- Julkishallinnon toiminta ja rakenne
- Hyvän hallinnon perusteet
- Hallintoasian käsittely viranomaisessa
- Hallinnon julkisuus
- Hallinnon valvonta
- Oikeussuoja hallinnossa
- Kunnallinen itsehallinto ja muut itsehallinnon muodot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento ja tentti, jossa suoritetaan myös luentoa täydentävä kirjallisuus.  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentissä suoritetaan:
1. luennot
2. Mäenpää: Hallinto-oikeus (2013), pääluvut I ja II (kokonaan), III (luvut 10 ja 11), IV (kokonaan), V (luvut 1.-4.) ja VI (kokonaan). Yhteensä n. 700 s.
3. Opintojakson moodlesivulla ilmoitettavat säädökset

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Julkisoikeuden runkokurssit (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu