x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS25 Markkinointioikeuden oikeustaloustiede 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeustaloustieteellisen oppisuunnan tarjoamat metodiset ja muut mahdollisuudet liiketoiminnan tutkimuksen ja muun tarkastelun työkaluina erityisesti markkinoinnissa. Opintojaksolla saatavat tiedot ovat sovellettavissa myös muuhun liiketoiminnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Sisältö

Perehtyminen oikeustaloustieteellisiin metodeihin sekä yrityksen ja sen sidosryhmien hyvinvointiin vaikuttamiseen juridisin keinoin: erityisesti transaktiokustannusten hallinta liiketoiminnan ja hyvinvoinnin tehokkuuden edistämisen keinona. Perehtyminen juridiikan ja käyttäytymisen vuorovaikutukseen sekä sen yhteydessä liiketoiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon, toteuttamiseen ja riskien hallintaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t

Opetus järjestetään III periodissa. Opintojakso on kuitenkin tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kanniainen, V. - Määttä, K. (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen. 1996.

Luth, H.: Behavioural Economics in Consumer Policy. 2010.

Lisäksi yksi seuraavista:

Kanniainen, V. - Määttä, K. (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 2. 1998.

Kanniainen, V. - Määttä, K. (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. 1999.

Sorsa, K.: Kansainvälisen kaupan arvoketjujen sääntely. Yhteiskuntavastuun ja ennakoivan oikeuden tarkastelua. 2011.

Lisätietoja

Opintojaksolle ei voi osallistua, mikäli on suorittanut aiemmin molemmat tai toisen seuraavista opintojaksoista:

KATYVS25 Liiketoiminnan soveltava oikeustaloustiede I tai KATYVS24 Markkina- ja kilpailuoikeuden syventävä opintojakso.

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu