x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS61 Graduseminaari 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
ITIS61 Graduseminaari 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen käytäntöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa laatia tutkimussuunnitelman ml. kirjallisuuskatsaus
- osaa suunnitella pienehkön tutkimusprojektin ja toteuttaa sen itsenäisesti ohjausta hyödyntäen
- osaa asettaa ja rajata tutkimusongelman valitsemastaan aihepiiristä
- osaa hankkia ja arvioida tutkimusaihetta koskevaa kirjallisuutta ja valita siitä tutkimusongelmaan käyttökelpoisen
- osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä ja ratkaista asettamansa tutkimusongelman tieteellisesti argumentoiden

Sisältö

Ennen varsinaista seminaaria opiskelijat osallistuvat johdantoluennoille. Niillä tarkastellaan graduprosessin eri vaiheita, tutkimusasetelman jäsentämistä, tutkimusaineiston keruun ja analyysin kysymyksiä sekä tutkimustulosten raportointia. Tähän osioon sisältyy myös kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen koulutustilaisuus.

Seminaarissa laaditaan pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma sekä aloitetaan tutkimusaineiston keruu ja analyysi. Seminaarissa harjoitellaan sekä kirjallista ja suullista tieteellistä viestintää että kokouskäytäntöjä.

Graduseminaarin yhteydessä tehdään maisteriopintojen henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä graduohjaajan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt (kirjallisuuskatsaus, tutkimussuunnitelma ja sovittavat muut raportit)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö