x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
lehtori Pentti Hietala
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää verkkopohjaisten oppimisympäristöjen oppimisteoreettiset lähtökohdat ja erityispiirteet
- osaa parityönä tuottaa tieteelliseen alan lähdemateriaaliin perustuvan tutkielman ja osaa perustellen esitellä sen keskeiset kohdat seminaaritilaisuudessa
- osaa parityönä moderoida verkossa verkkokeskustelua
- osaa osallistua rakentavasti keskusteluun seminaariaiheista sekä seminaaritilanteissa että verkossa

Sisältö

Tietoverkkojen käyttö pedagogisesta näkökulmasta, teknologian tarjoamia mahdollisuuksia avoimiin ja yhteisöllisiin oppimisympäristöihin, verkko-oppimisympäristöjen ongelmat ja tulevaisuus. Empiirisiä tutkimuksia aiheesta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta 2. vuoden syksy tai myöhemmin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t

Lisäksi ryhmäohjausta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen viikottaisiin verkkokeskusteluihin luennoista ja seminaariaiheista, seminaariesitelmän laatiminen parityönä sekä aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Luentorunko
  2. Suominen, R., Nurmela, S. Verkko-opettaja. WSOYpro 2011.
  3. Kalliala, E., Toikkanen, T. Sosiaalinen media opetuksessa. Toinen painos. Finn Lectura 2012.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö