x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot

Yleiskuvaus

Opintojaksolla osallistujat tunnistavat, analysoivat ja ratkaisevat akateemiseen ohjaukseen liittyviä pedagogisia ongelmia. Osallistujat syventävät ymmärrystään akateemisesta ohjauksesta perehtymällä tutkimustietoon, pedagogisiin malleihin, metodeihin ja työtapoihin. Näitä tietoja ja taitoja he soveltavat ohjauksen kehittämiseen omassa yhteisössään ja omissa ohjaustehtävissään. Opintojaksoon sisältyy 1 op harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että osallistujat
- hahmottavat akateemisen ohjauksen sekä yksilön, työskentelevän ryhmän että yhteisön toimintana;
- tuntevat akateemiseen ohjaukseen liittyviä teorioita, malleja ja työtapoja;
- pystyvät perustelemaan ohjaukseen liittyviä ratkaisuja oppimisteoreettisesti;
- osaavat analysoida ja ratkoa erilaisia ohjauksen ongelmia pedagogisesti perustelluilla tavoilla sekä omassa ohjauksessaan että omassa yhteisössään;
- osaavat havainnoida ohjausvuorovaikutustilanteita monipuolisesti pedagogiselta kannalta ja tunnistavat niiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita; sekä
- osaavat edistää yhteisöllistä toimintatapaa ohjauksessa omassa toimintaympäristössään

Sisältö

- Ohjaustutkimuksen kehityskulut, akateemisen ohjauksen tulkinnat, ristiriidat ja kehityspotentiaalit
- Ohjaus kohteellisena toimintana, ohjaus toimintajärjestelmänä
- Tieteellisen asiantuntijuuden kehittymisen prosessit ohjauksen kohteena
- Dialogisuus ja neuvottelevuus ohjauksen työotteena
- Ryhmä ja yhteisö ohjauksen toimijana, ryhmäohjauksen työmuodot
- Yksilöohjaus työmuotona, ohjausvuorovaikutuksen menetelmät, ohjaus ongelmanratkaisuna
- Ohjauksen kokonaisuus Tampereen yliopistossa

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden opintokokonaisuuteen Opettajan pedagogiset opinnot / yliopistopedagogiikka 40 op:een saakka. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) tai vastaavien opintojen suorittaminen.

Toteutustavat

Opintojaksolla työskennellään ohjauksellisten toimintatapojen sekä dialogisten periaatteiden mukaisesti asiantuntija-alustusten, keskustelun, kirjallisuuteen perehtymisen ja yhteistoiminnallisten menetelmien vuorotellessa. Työmuotoja voivat olla mm. ryhmätyöt, lukupiirit, aivoriihet tai paneeli-keskustelut. Lisäksi harjoitellaan erilaisia ohjauksen työtapoja, ohjauskeskustelun keinoja sekä ohjauksellista ongelmanratkaisua pari- ja ryhmätyöskentelynä. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä. Jaksoon kuuluu lisäksi vertaisarviointitehtävä, jossa havainnoidaan kollegan ohjausta ja annetaan siitä palautetta. Opetusharjoittelun kontekstina on ohjaustilanteet ja käytännöt.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Portfolio 
suomeksi

Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen lähiopetuksessa, verkossa ja ryhmätyöskentelyssä sekä ongelmanratkaisu- ja lukupiiritehtävien tekemistä ja opetusportfolion osan toteutusta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimista arvioidaan ryhmän osalta ongelmanratkaisutehtävien sekä yksilöiden osalta vertaisarviointiin liittyvän reflektioraportin avulla. Ongelmanratkaisutehtävissä arviointi kohdistuu ongelman jäsennyksen mielekkyyteen, ongelman tutkimiseen ja paikantamiseen ohjauksen toimintajärjestelmään, ongelmanratkaisussa käytettyyn aineistoon ja keinoihin sekä lopputuloksen pohdintaan ja reflektoinnin monipuolisuuteen. Yksilökohtaisissa reflektoinneissa arviointiperusteena ovat havainnoinnin monipuolisuus, oman toiminnan perusteiden erittely sekä toiminnan peilaaminen kirjallisuuden ja muun aineiston avulla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan määrittämät teokset sekä kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Yliopistopedagogiikan perusopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö