x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana osallistujat virittyvät tarkastelemaan yliopistotyötä pedagogisen osaamisen ja asiantuntijana kehittymisen näkökulmasta. Tarkastelu kohdistuu sekä yliopisto-opettajan että yliopisto-opiskelijan osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymiseen ja sen edistämisen keinoihin. Lisäksi osallistujat perehtyvät opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin linjakkaana kokonaisuutena. Opintojaksoon sisältyy 1 op harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat ja osaavat hyödyntää keskeisiä pedagogisia käsitteitä sekä yliopisto-opettamisen ja -oppimisen teoreettisia perusteita
- hahmottavat opetuksen, ohjauksen ja oppimisen prosesseja
- tuntevat ja osaavat hyödyntää erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä oppimisen edistämiseksi
- ymmärtävät osaamistavoitteiden asettamisen merkityksen sekä arvioinnin tehtävät ja roolin yliopistollisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- ymmärtävät linjakkaan opetuksen idean ja osaavat soveltaa sitä käytäntöön
- tunnistavat henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen osaamisen kehittämisen haasteita

Sisältö

Opiskelijana ja opettajana yliopistossa
Oppimisen teorioita ja käytäntöjä
Opetus linjakkaana kokonaisuutena ja osana opetussuunnitelmaa
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Tutkimusperustainen opetus
Akateemisten työprosessien ohjaus
Asiantuntijuus ja sen kehittyminen yliopistossa

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden opintokokonaisuuteen Opettajan pedagogiset opinnot / yliopistopedagogiikka 40 op:een saakka.

Toteutustavat

Opintojakso koostuu ohjatusta oppimisprosessista, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, lukupiirityöskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä, harjoittelua, omaa opetusta koskeva kehittämistehtävä ja opetusportfolion osan rakentaminen. Opintojakson aikana työskennellään monitieteisessä ryhmässä luoden vertaisverkostoa yli yksikkörajojen. Opetusharjoittelun kontekstina on opetustilanne, kehittämistehtävän kontekstina kurssi tai muu laajempi kokonaisuus.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Portfolio 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen sekä kehittämistehtävän ja harjoittelun toteutus ja raportointi. Opetusmenetelmiä koskeva osaaminen karttuu opetuksen toteutustapojen kautta, jonka vuoksi edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen lähiopetuksessa, verkossa ja ryhmätyöskentelyssä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan lähipäivien työskentelyssä ja lukupiirin tehtävissä (ml. harjoittelu), osallistujan toteuttaman kehittämistehtävän avulla. Arviointi kohdistuu siihen, miten osallistuja jäsentää oman opetuksensa kehittämistehtävän, tutkii siihen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja ja arvioi omaa oppimistaan kehittämistehtävän toteuttamisen aikana sekä miten osallistuja tunnistaa, argumentoi ja tekee näkyväksi oman opetus- ja oppimisajattelunsa sekä pedagogisen osaamisen vahvuudet ja kehittämishaasteet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Biggs, J. & Tang, C. 2007. Teaching for quality learning at university: what the student does. 3rd edition. Verkossa osoitteessa http://site.ebrary.com/lib/tampere/Doc?id=10229859

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2011. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYpro Oy.

Hunt, L. & Chalmers, D. (eds) 2013. University teaching in focus. A
learning-centred approach. London & New York: Routledge. Verkossa osoitteessa http://www.tampere.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1092635

Tennant, M., McMullen, C. & Kaczynski, D. 2010. Teaching, learning and
research in higher education. A critical approach. London & New York:
Routledge. Verkossa osoitteessa http://www.tampere.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=446583

Lisäksi opettajan määrittämiä ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä tutkimusartikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Yliopistopedagogiikan perusopinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö