x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS35 Laadullinen tutkimus - menetelmät ja prosessi 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistotutkija Tarja Tiainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan:
- opiskelijalla on kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen menetelmistä ja työtavoista,
- opiskelija tuntee laadullisen tutkimuksen perusteita
- opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia,
- opiskelijalla on valmiudet tehdä ja arvioida laadullista tutkimusta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavat teemat käyttäen esimerkkejä tietojärjestelmätieteen tutkimuksesta:
- Erilaiset tutkimuslähestymistavat
- Tutkimusprosessi
- Aineiston keruu- ja analyysitavat
- Tutkimusmenetelmät: teoriaa testaava tutkimus, diskurssianalyysi ja toimintatutkimus
- Tilastolliset menetelmät tukemassa laadullista tutkimusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

- Aktiivinen osallistuminen opetukseen
- Harjoitusten teko
- Tutkimussuunnitelmien kirjoitus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö