x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA441 Ennaltaehkäisy 6 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Ennaltaehkäisy -jakson suoritettuaan opiskelija osaa keskeiset ennaltaehkäisyn käsitteet, periaatteet ja menetelmät. Hän tuntee ennaltaehkäisyä toteuttavat terveydenhuollon järjestelmät sekä nykyisen suomalaisen rokotusohjelman ja rokotteet. Hän tiedostaa ympäristön, työn ja elintapojen merkityksen ennaltaehkäisyn ja sairauksien synnyn kannalta. Opiskelija osaa suorittaa aikuisen terveyskäyttäytymistä kartoittavan haastattelun ja siihen liittyvät tutkimukset ja toimenpiteet.

Opiskelija ymmärtää, että yhteisön kulttuurin ominaispiirteet heijastuvat yksilön toiminta- ja ajattelutavoissa, hänen arvoissaan ja normeissaan. Hän tiedostaa erilaisten kulttuurien ja arvomaailmojen kohtaamisen keskeiset ongelmat yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla ja uuteen kulttuuriin sopeutumisen vaihtoehdot. Hän tuntee yksilön kotoutumista edistävät ja vaikeuttavat yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja yksilölliset tekijät.

Sisältö

Prevention periaatteet ja tasot; suomalainen rokotusohjelma; mielenterveyden ongelmien ehkäisy ja psykososiaalisen hoidon tarve kriisitilanteissa; seulonnan teoria ja kriteerit; terveelliset elintavat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutoristunnot 2 op , pakolliset johdantoluennot, ryhmätyöt 2 op, seminaarit, kliinisten taitojen työt, loppukuulustelu 2 op ja jaksopalaute

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutor arvioi opiskelijan suoriutumisen tutoristunnoissa tiedekunnassa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jakson kirjallisessa loppukuulustelussa arvioidaan jakson tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen yksikkö