x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ533 Opettajaksi yliopistoon 2 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin linjakkaana kokonaisuutena. Opintojaksoon sisältyy 1 op harjoitteluainesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät osaamistavoitteiden asettamisen merkityksen sekä arvioinnin tehtävät ja roolin yliopistollisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- ymmärtävät linjakkaan opetuksen idean ja osaavat soveltaa sitä käytäntöön
- osaavat ohjata eri menetelmin oppimistoimintaa yliopisto-opetuksessa

Sisältö

- Opetus linjakkaana kokonaisuutena ja osana opetussuunnitelmaa
- Akateemisten työprosessien ohjaus
- Osaamistavoitteiden asettaminen
- Osaamisen ja oppimisen arvioinnin perusteet

Toteutustavat

Opintojakson aikana työskennellään monitieteisessä ryhmässä luoden vertaisverkostoa yli yksikkörajojen. Opintojakso koostuu lähiopetuspäivistä, lukupiirityöskentelystä lähiopetuspäivien välillä, kirjallisuuteen perehtymisestä ja omaa opetusta koskevasta kehittämistehtävästä. Opintojen aikana hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan lähipäivien työskentelyssä ja lukupiirin tehtävissä (ml. harjoittelu), sekä osallistujat toteuttaman kehittämistehtävän avulla. Arviointi kohdistuu siihen, miten osallistuja jäsentää oman opetuksensa kehittämistehtävän, tutkii siihen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja ja arvioi omaa oppimistaan kehittämistehtävän toteuttamisen aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Biggs, J. & Tang, C. Teaching for quality learning at university: what the student does. 3rd edition. 2007. Verkossa osoitteessa http://site.ebrary.com/lib/tampere/docDetail.action?docID=10229859

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja. 2009. Helsinki: WSOYpro Oy.

Lisäksi opettajan määrittämiä ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä tutkimusartikkeleita

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.