x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO1 Puhetekniikan ja äänenkäytön perusteet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat puheen ja puhe- sekä lauluäänen tuoton, harjoittamisen ja ääniongelmien ennaltaehkäisyn perusperiaatteet
- osaavat tunnistaa tavallisimmat ääniongelmat ja tietävät, miltä tahoilta voi etsiä tarvitsemiaan lisätietoja ja -taitoja puheesta ja äänenkäytöstä

Sisältö

Luennot ja oppimateriaali käsittelevät puhe-elimistön rakennetta ja toimintaa puheessa ja laulussa, puheen ja äänen akustista rakennetta, eri ammattialojen ja äänenkäyttöympäristöjen puheelle ja äänelle asettamia vaatimuksia, äänen harjoittamisen perusperiaatteita, ääniongelmien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Työskentely sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä Moodlessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, ryhmätyöskentely, tentti/essee  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laukkanen A-M. & Leino T., Ihmeellinen ihmisääni. Luvut 1-5. Gaudeamus. 1999 (tai uudempi).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö