x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUOMA8A Seminaari 4 op
JA

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee seminaarikäytännöt, osaa tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja osaa toteuttaa suppeahkon tutkimusongelman analyysin ja kirjoittaa siitä raportin.

Sisältö

Seminaarityöskentelyä, johon kuuluu oma tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä ja siihen perustuva kandidaatintutkielma (20–30 s.), toisen opiskelijan tutkielman opponoiminen sekä keskusteluun osallistuminen käsiteltäessä muiden aiheita. Kypsyysnäytteessä testataan tieteellisen kirjoittamisen ja hyvän suomen kielen hallinta.

Toteutustavat

Viikoittain kahden periodin ajan kokoontuva seminaari.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
Kandidaatintutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Näyttökoe 
suomeksi

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä ja n. 20–30 s. tutkielma. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteeseen osallistumisesta tulee sopia työn ohjaajan kanssa. Ks. myös yksikön tutkielmaohjeistus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työskentelyn ja kandidaatintutkielman perusteella.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain tutkinto-ohjelman omilla opiskelijoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö