x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP4 Englannin kielen rakenne II 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida eri lauseketyyppien sisäisiä rakenteita käyttäen asiaan kuuluvaa terminologiaa. Opiskelija osaa kuvata ja käyttää laajaa valikoimaa englannin kielen rakenteita. Opiskelija osaa selittää eri rakenteiden välisiä merkityseroja ja eroja niiden käyttöyhteyksissä.

Opiskelija hallitsee englannin kielen äänteiden käytön eri äänneympäristöissä. Opiskelija osaa kirjoittaa kuulemaansa englannin kieltä foneemisin merkein. Opiskelija tuntee intonaatiomalleja ja pystyy analysoimaan puhutun englannin painotusta ja intonaatiota. Opiskelija osaa lukea sujuvasti ja luonnollista intonaatiota käyttäen erilaisia tekstejä.

Sisältö

Kielioppi II -kurssilla perehdytään lausekkeen, erityisesti verbilausekkeen ja substantiivilausekkeen, rakenteen analyysiin. Valikoimaan käsiteltäviä englannin kieliopin rakenteita kuuluvat esim. modaaliverbit, verbin komplementaatio, konjunktiivi, partikkeliverbit, inversio, adjektiivit ja adverbit, ja artikkelien käyttö erisnimien yhteydessä. Pienryhmätyöskentelyssä käsitellään annettuun teoriaan perustuvia tehtäviä ja harjoituksia.

Fonologia ja ääntäminen II -kurssilla perehdytään kielen prosodisiin piirteisiin ja intonaatiomalleihin. Harjoituksissa pyritään virheettömään ääntämiseen sekä keskeisten intonaatiomallien omaksumiseen.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kielioppi II  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Fonologia ja ääntäminen II  Osallistuminen opetukseen  2 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö