x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTTS13 TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuu-dentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, Soft Systems methodology (SSM), Causal layered analysis (CLA), osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Jakson jäl-keen opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tiedonaloihin ja osaa valita omaan tutkimukseensa soveltuvia menetelmiä.

Sisältö

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät –opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutki-muksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luennot 7*3 t, viikottaiset oppimistehtävät oppimisympäristö Moodlessa sekä raaliaikaisen Delfoi-tutkimuksen suunnittelu ja toteutus.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista luennoille, viikkotehtävien hyväksyttyä suorittamista sekä osallistumista Real Time Delphi tutkimuksen toteuttamiseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

2. Bell, Wendell, Foundations of Futures Studies. Volumes I and II. Transaction publishers, London 1997.

3. Kurssin aikana jaettava muu kirjallinen aineisto

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan erikseen ilmoitettavina aikoina.

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu