x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTTS12 TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ominaispiirteet, filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat sekä tunnistaa tiedonalan historialliset merkkipaalut ja eri aikakausien tavat hahmottaa tulevaisuutta. Lisäksi opintojaksolla perehdytään tiedonalan menetelmiin ja keskeisiin teorioihin.

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi perehdytään tulevaisuudentutkimuksen tehtäviin ja merkitykseen yhteiskunnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 7 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Verkkokurssi, 7*1 t virtuaaliluennot ja viikottaiset harjoitustyöt oppimisympäristö Moodlessa sekä essee. Opintojaksolla toteutetaan myös Delfoi-tutkimus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Lähiopetus, verkkotehtävät, Itsenäinen työskentely, Delfoi-tutkimuksen toteuttaminen

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

2. Bell, Wendell, Foundations of Futures Studies. Volumes I and II. Transaction publishers, London 1997.

3. Kurssin aikana jaettava muu kirjallinen aineisto

Lisätietoja

www.tvanet.fi

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu