x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTTS11 TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä tiedonalan keskeiset toimijat, tulevaisuu-dentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt sekä hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia tulevaisuustyöskentelyssä. Suoritettuaan harjoitustyön hyväksytysti opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja pystyy arvioimaan kehitystrende-jä.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja enna-koivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutki-muksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi har-joitellaan skenaariotyöskentelyn perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

7*3 t luennot ja harjoitustyöt (oppimisympäristö Moodlessa)

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetukseen, verkko-opetukseen, viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

2. Mr and Mrs Future ja 5 suurta kysymystä  -lautapeli

3. Kurssin aikana jaettava kirjallinen muu aineisto

Lisätietoja

Lisätietoja: www.tvanet.fi.

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu