x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKESVAL3 Johdatus latinalaisen Amerikan kulttuuriin 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Hyvä espanjan kielen suullinen ja kirjallinen taito, kielitaito vähintään taitotasolla B1.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tuntee latinalaisamerikkalaista kulttuuria ja sen historiaa, kirjallisuutta, musiikkia, taidetta, perinteitä, nykypäivän elämää ja monikulttuurista yhteiskuntaa.
• ymmärtää latinalaisamerikkalaisten ja espanjan kielen merkityksen maailmanlaajuisessa kulttuurienvälisessä kommunikaatiossa

Sisältö

Luentoja latinalaisamerikkalaisesta historiasta, taiteista, nykypäivän elämästä ja kulttuurista, painottuen keskeisiin henkilöihin ja tapahtumiin. Elokuvat, asiaohjelmat, musiikki ja muut av-aineistot muodostavat tärkeän osan kurssista. Opiskelijat voivat myös ehdottaa omia aiheitaan kurssisisällöiksi.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t. Opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
espanjaksi
Harjoitustyö(t) 
espanjaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vaaditut itsenäiset tehtävät tai ryhmätyöt. Portfolio ja kirjallinen koe kurssin lopussa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, portfolioon ja jatkuvaan arviointiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali sekä / tai oppikirja (ilmoitetaan opetuksen alkaessa).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus