x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa jäsentää yhteisön ja yksilön hyvinvointia koskevien tutkimustraditioiden peruskysymyksiä sekä raportoida aiheen viimeaikaisia tutkimuksia. Opiskelija ymmärtää eri tieteenalojen teoreettiset lähtökohdat ja sovellusmahdollisuudet hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kysymyksissä. Opiskelija osaa arvioida ja tulkita vaikutusmekanismeja joiden kautta sosiaaliset, taloudelliset ja ihmismielen prosessit vaikuttavat toisiinsa. Opiskelija tuntee ihmisen ja sosiaalisen yhteisön hyvinvoinnin erityiskysymyksiä. Hän tuntee näiden erityiskysymysten taustalla olevan yhteiskunnallis-historiallisen kontekstin merkityksen

Sisältö

Monitieteinen ongelmakeskeinen luentosarja,luentoseminaari tai kirjallisuustentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan seuraavista vaihtoehdoista 3 kirjaa. Opintojakso on mahdollista suorittaa englanniksi.
•    Diener E. & Suh E. M. (toim.) 2008. Culture and Subjective Well-Being. Chapters 1-10. The MIT Press.
•     Helkama K. 2009. Moraalipsykologia. Hyvän ja pahan tällä puolen. Edita.
•    De Nora T. 2000. Music in Everyday life. Cambridge : Cambridge University Press.
•    Nussbaum M. 2011. Talouskasvua tärkeämpää: miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä? Gaudeamus.  TAI Nussbaum M. 2010. Not For Profit - Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press.
•    Ojanen M. 2007. Positiivinen psykologia. Edita.
•    Oksanen A. & Salonen M. 2011.  Toiminnallisia loukkuja. Hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Vastapaino.
•    Schwartz S.H. 2011Kulttuuriset arvo-orientaatiot. Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. Limor kustannus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö