x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuukahdesta osasta: Fonetiikan peruskurssista ja yleisen kieliteteen peruskurssista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan (fonetiikka) opiskelija hallitsee artikulatorisen, akustisen ja auditiivisen fonetiikan peruskäsitteet.
Opintojakson suoritettuaan (yleinen kielitiede) opiskelija
- osaa nähdä ihmiskielen keskeisenä osana kulttuuria ja inhimillistä toimintaa
- osaa tarkastella ihmiskielen rakennetta ja merkitystä analyyttisesti
- hallitsee kielen rakenneanalyysissä käytettävät peruskäsitteet (fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka, pragmatiikka)
- kykenee tunnistamaan kielen erilaiset funktiot ja kontekstisidonnaisuuden.

Sisältö

Fonetiikan peruskurssilla tutustutaan puheen käyttöön kielellisessä kommunikaatiossa pääasiassa artikulatorisen fonetiikan näkökulmasta mutta hieman myös akustisesta ja auditiivisesta näkökulmasta.
Yleisen kielitieteen peruskurssilla tutustutaan ihmiskielen tutkimukseen, kielten yhteisiin ominaisuuksiin ja rakenteellisen kuvauksen peruskäsitteistöön. Luentojen tukena ovat kotona tehtävät analyysitehtävät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Fonetiikka  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Yleinen kielitiede  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Fonetiikka  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Yleinen kielitiede  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentoihin liittyy myös kertauskuulustelu.
Yleisen kielitieteen osuuden (3 op) voi suorittaa myös kirjallisuuden avulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö