x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (yritysjuridiikka ja vero-oikeus) 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
yritysjuridiikan lehtori, vero-oikeuden yliopistonlehtori, vero-oikeuden yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Yritysjuridiikan alalta kandidaatin tutkielman laativan suositellaan suorittavan Yritysjuridiikkaan suuntaava moduuli ennen seminaaria ainakin siltä osin, kuin oma tutkimusaihe sitä edellyttää. Vero-oikeuden alalta kandidaatin tutkielman laativan suositellaan suorittavan Vero-oikeuteen suuntaava moduuli ennen seminaaria ainakin siltä osin, kuin oma tutkimusaihe sitä edellyttää. Oikeudellisen tutkimuksen perusteet opintojakso on intergroitu osaksi seminaaria, joten kyseinen opintojakso tulee suorittaa samana lukuvuonna, jona opikselija osallistuu seminaariin.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YJURA150 Aineopintoseminaari 5 op
JA
YJURA155 Kandidaatintutkielma 8 op
TAI
VOIKA7 Aineopintoseminaari 5 op
JA
VOIKA8 Kandidaatintutkielma 8 op

Osaamistavoitteet

Yritysjuridiikka: Opiskelijalla on valmius itsenäisten selvitysten ja tutkimusten tekoon painottuen erityisesti yritysten ja muiden talousyksiköiden toimintaan liittyvien oikeudellisten ongelmien tutkimiseen, selvittelyyn ja raportointiin sekä yhdistämiseen muihin kauppatieteisiin.

Vero-oikeus: Opiskelija hallitsee oikeustieteellisen tutkimuksen prosessin ja keskeiset oikeustieteellisen tutkimuksen metodit. Opiskelija laatii seminaarin aikana valitsemasta ja ohjaajien hyväksymästä vero-oikeudellisesta aiheesta kandidaatin tutkielman.

Sisältö

Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarityöskentelyyn ja pitää seminaarissa vaadittavat kirjalliset ja suulliset esitykset. Seminaariin sisätyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tietojen hankintataitojen opetus. Opiskelija laatii kandidaatintutkielman opettajan johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Kandidaattiseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjalliset ja suulliset esitykset seminaarissa. Aktiivinen osallistuminen esityksistä käytävään keskusteluun. Kandidaatintutkielman laatiminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu