x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitieteellisiä tapoja teoretisoida ja tutkia välitöntä sosiaalista vuorovaikutusta. Opiskelija ymmärtää kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkityksen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja muokkaamisessa. Hänellä on monipuolisia valmiuksia arvioida ja tulkita vuorovaikutuksen tilannesidonnaisuutta. Opiskelija tuntee kielellisen toiminnan tutkimustradition. Hän osaa eritellä esimerkiksi diskursiivisen, retorisen ja narratiivisen tutkimuksen käyttöä. Opiskelijalla on monipuolisia valmiuksia esittää tutkimuskysymyksiä ja etsiä vastauksia siihen, miten kielen käyttötavat kytkeytyvät yksilöllisyyteen, ihmissuhteisiin ja kulttuuriseen toimintaan. Hän osaa kriittisesti arvioida ja tulkita kielen sosiaalista luonnetta.

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa havainnoimaan ja analysoimaan vuorovaikutuksen rakentumista sekä kielenkäyttöä ja sen merkitystä sosiaalisessa maailmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari/työpaja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä tentitään 3 kirjaa (jokaisesta kohdasta korkeintaan yksi kirja):

1. Goffman (2012) Vuorovaikutuksen sosiologia. Tampere: Vastapaino  TAI Goffman (1967/2005) Interaction Ritual. Essays in Face to Face Behavior. Transaction Publishers.

2. Burr (2003) Social Constructionism. Routledge, (2nd Edition).

3. Yksi kirja seuraavista:


Haddington & Kääntä (toim.) (2011) Kieli, keho ja vuorovaikutus.
Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. SKS.


Jokinen, Juhila & Suoninen (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino.

Benwell & Stokoe (2006) Discourse and Identity. Edinburgh University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö