x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO3 Terveystiedon didaktiikan perusteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa terveysoppimisen ja terveystiedon didaktiikan lähtökohtia ja erityispiirteitä. Osaa kuvata terveysopetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioida niitä eri näkökulmista. Osaa eritellä ja analysoida media- ja virtuaaliympäristöjen merkityksiä nuorten maailmassa sekä osana terveysoppimista. Opiskelija tiedostaa terveysopetukseen sisältyvän eettisen vastuun ja asiantuntijuuden merkityksen ja osaa hyödyntää oppimaansa opetustilanteiden suunnittelussa.

Sisältö

Terveystiedon didaktiikan lähtökohdat ja teoriaperusta sekä opetuksen suunnitteluprosessi. Toiminnalliset ja draamamenetelmät osana terveystiedon opetusta sekä erilaiset oppimisympäristöt (mm. media ja virtuaaliympäristöt) Arvioinnin periaatteet ja asiantuntijaksi kasvaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Osallistumien kontaktiopetukseen, oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen, tentti tai essee

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty/hylätty, tentti tai essee numerolla 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jeronen E, Välimaa R, Tyrväinen H, Maijala H (toim.). 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylän yliopisto, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, Julkaisuja 4.

Kannas L, Peltonen H, Aira T (toim.). 2009. Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkoulussa. Opetushallitus, Jyväskylän yliopisto. Elektroninen aineisto.

Kannas L, Peltonen H, Aira T (toim.). 2009. Elämää vai ylioppilastutkintoa varten. Lukion opettajien käsityksiä ja kokemuksia terveystiedon opetuksesta. Opetushallitus, Jyväskylän yliopisto.  Elektroninen aineisto.  

Vuorinen, I. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Naantali: Resurssi.

Salokoski & Mustonen. 2007. Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Elektroninen aineisto.

Sirkka Jakonen. 2005. ”Terveyttä joka päivä. Itäsuomalaisten oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia terveystiedon oppimisesta”. Kuopion yliopiston julkaisuja, Elektroninen aineisto. (Soveltuvin osin).  

Artikkeleita ja muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen ja toteutetaan lukuvuosittain kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö