x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata terveystieto-oppiaineen tietoperustan ja peruskäsitteet sekä hahmottaa terveystiedon oppimisen ja opettamisen keskeiset lähtökohdat ja erityispiirteet. Opiskelija hallitsee opetussuunnitelmien perusteet ja osaa eritellä nuorten tapoja jäsentää terveyttään erilaisissa toimintaympäristöissä.

Sisältö

Terveystieto -oppiaineen lähtökohdat, teoreettinen perusta ja erityispiirteet, terveydenlukutaito ja terveystaju, terveystiedon keskeiset sisällöt ja tavoitteet, terveystiedon opetussuunnitelmat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento-opetus ja oppimistehtävät kirjallisuuden pohjalta verkossa Moodle-alustalla. Ryhmätentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen kontaktiopetukseen, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen, kirjatentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Peltonen H., Kannas L. (toim.). 2005. Terveystieto tutuksi - ensiapua terveystiedon opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Kannas L., Tyrväinen, H. (toim.). 2005. Virikkeitä terveystiedon opetukseen. Terveystiedon tutkimuskeskuksen julkaisuja. Jyväskylän yliopisto.

Puuronen A. (toim.). 2006. Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö. Nuorisotutkimusverkosto. Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet. Opetushallitus 2004. Verkkoaineisto.

Lukion opetussuunnitelmien perusteet. Opetushallitus 2003. Verkkoaineisto.

Artikkeleita ja muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen ja toteutetaan lukuvuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö