x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN19 Pro gradu-tutkielma 30 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Pro gradu -tutkielman ohjaaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KATES010 Pro Gradu- tutkielma 30 op

Osaamistavoitteet

Laadittuaan hyväksytyn pro gradu-tutkielman opiskelija
- osaa rajata tutkimustehtävän, valita soveltuvan tutkimusasetelman ja menetelmät sekä toteuttaa tutkimusryhmän jäsenenä tieteellisesti perustellun empiiriseen tutkimuksen
- on perehtynyt syvällisesti ainakin yhteen kansanterveystieteelliseen aihepiiriin ja
- osaa jäsentää laajaa tietoainesta ja hallitsee tieteellisen työn kirjallisen esittämisen

Sisältö

Monografiana esitettävä tutkielma tai ohjaajan kanssa erikseen sovittava vertaisarviointijärjestelmää käyttävässä kansainvälisessä tai suomenkielisessä lehdessä julkaistu tai julkaisuharkintaan otettu tieteellinen artikkeli, jossa opiskelija on ensimmäisenä kirjoittajana. Mikäli tutkielmaksi esitetään artikkeli, liitetään työhön erillinen kirjallisuuskatsaus tai osa, jossa opiskelija kuvaa tutkimuksensa lähtökohtia ja lähestymistapaa sekä pohtii tutkimustulostensa merkitystä laajemmin kuin artikkelissa on mahdollista. Lisäksi opiskelija kirjoittaa erillisen lyhyen selvityksen, josta ilmenee hänen osuutensa tutkimuksen toteutuksessa. Opiskelija ja pro gradu -tutkielman ohjaaja laativat kirjallisen ohjaussuunnitelman.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Tutkielman ohjaustapaamisista sovitaan opiskelijan ja ohjaajan välisessä ohjaussuunnitelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Thesis  Tutkielma / opinnäytetyö  30 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Maturity Test  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Pro gradu-tutkielma ja kypsyysnäyte

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana perustuu kahden opettajan arviointiin. Arviointi kohdistuu sekä tutkimusprosessiin että tutkimusraporttiin. Pro gradu –tutkielmasta annetaan kirjallinen lausunto. Pro gradu -tutkielma arvioidaan asteikolla 1-5, ja siitä annettu arvosana otetaan huomioon syventävien opintojen opintokokonaisuuden arvosanaa annettaessa samalla tavalla kuin muiden syventävien opintojaksojen arvosanat. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö