x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHAMS99 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op
Vastuutaho
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa perehtyneensä tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön korkeakouluhallinnon ja johtamisen alalla. Opiskelija on perehtynyt syvällisesti tutkielmansa kohteena olevaan
aihepiiriin ja teorioihin sekä osoittanut kykenevänsä tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen ilmaisuun.

Seminaarin ja pro gradu –tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimuksia sekä hyödyntää kriittisesti oman alansa
tutkimusta.

Sisältö

Opintojaksolla laaditaan omaa pro gradu-tutkielmaa koskeva tutkimussuunnitelma sekä tutkielmaa tukevia menetelmä-, aineisto- ja teoriapapereita vastuuopettajan ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija laatii itsenäisen tieteellisen tutkielman, jonka tulee osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tieteenalan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä jonkin korkeakouluhallinnon tutkimuksen ongelman käsittelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 30 t 0 t

Opiskelijat osallistuvat seminaariin kolmen lukukauden ajan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Seminaari ja harjoitustyöt  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Seminaari ja Harjoitustyö(t)
Pro gradu -tutkielma
Opintojaksoon sisältyy kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus (2h).

Kirjallinen kypsyysnäyte:
Pro gradu -tutkielman yhteydessä suoritettava kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taidon. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kielen osalta. Koe suoritetaan yleisenä tenttipäivänä sen jälkeen kun tutkielma on toimitettu tarkastajille. Kypsyyskokeessa kirjoitetaan essee tentaattorin määräämästä tutkielmaan liittyvästä aiheesta.
Kypsyyskoe tarkastetaan vain sisällön osalta, mikäli jo aiemmin kandidaatintutkielman yhteydessä on suoritettu vastaava kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu