x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOS31 Organisaatioteoria 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa organisaatiotutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä pystyy analysoimaan ja vertailemaan yrityksen toimintaa käyttäen hyväksi erilaisia organisaatioteoreettisia malleja.

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat eri organisaatioteorioiden (klassinen, ihmissuhdelähtöinen, järjestelmäteoreettinen, tulkinnallinen, kriittinen ja jälkimoderni teoria) perusteet ja niiden soveltaminen tutkimuksessa. Teorian roolia tarkastellaan yrityksen toiminnan analysoinnissa.

Toteutustavat

Esitelmät eri organisaatioteorioista, seminaarit

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Esitelmät ja tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hatch, M.J. (2009) Organization Theory. Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford University Press: Oxford.
  2. Morgan, G. (2007) Images of Organizations, Sage: Thousand Oaks.
  3. Peltonen, T. (2010) Organisaatioteoria. Klassisesta jälkimoderniin. Helsinki: WSOYPro.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 2.vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu