x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS26 Korkeakouluhallinnon juridiikka 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Vuokko Kohtamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Sisältää opintojaksot 6A Korkeakoulujen sääntely ja hallinto-oikeus 5op sekä 6B Työoikeus korkeakouluissa 5op.

Osaamistavoitteet

6A: Opiskelija tuntee keskeiset hallintotoimintaa koskevat menettelytavat, oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet ja korkeakoululainsäädännön erityiskysymykset sekä osaa soveltaa niitä valmistelussa ja päätöksenteossa.

6B: Opiskelija tuntee työoikeuden perusteet sekä osaa soveltaa niitä valmistelussa ja päätöksenteossa.

Sisältö

6A:
- Korkeakoululainsäädäntö
- Hyvä hallinto ja hallintoasioiden käsittely
- Opiskelijoiden oikeusasema ja oikeusturva.

6B:
- Työsopimus- ja työehtosopimusoikeus
- Työsuhteen synty ja päättyminen, työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- Työsuhde korkeakoulujen palvelussuhteena

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
6A Essee  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

6A Korkeakoulujen sääntely ja hallinto-oikeus

6B Tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

6B Työoikeus korkeakouluissa

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
6A Tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

6A Korkeakoulujen sääntely ja hallinto-oikeus

6B Tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

6B Työoikeus korkeakouluissa

6A:
Opintojakso suoritetaan joko essee-suorituksena tai tenttimällä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään essee-suorituksen/tentin lisäksi osallistuvan myös jakson luennoille.

6B:
Luennot, kirjallisuus ja säädökset tentitään yhtenä kokonaisuutena. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään tentin lisäksi osallistuvan myös jakson luennoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

6A: Kirjallisuus

1) Miettinen – Muukkonen – Myrsky – Pohjolainen: Uusi yliopistolainsäädäntö 2009, s. 15–148, 203–246, 317–330.

2) Voutilainen: Yliopistojen asiakirjahallinnon oikeudellisia kysymyksiä. EDILEX 2010/31.

3) Luennoitsijan määrittelemät artikkelit

Säädökset (ajantasaisina)

Hallintolaki (434/2003)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Yliopistolaki (558/2009)

Ammattikorkeakoululaki (351/2003)

6B: Kirjallisuus

1) Bruun – von Koskull: Työoikeuden perusteet 2011.

2) Miettinen – Muukkonen – Myrsky – Pohjolainen: Uusi yliopistolainsäädäntö 2009, s. 149–201.

3) Luennoitsijan määrittelemät artikkelit

Säädökset (ajantasaisina)

Työsopimuslaki (55/2001)

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986)

Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu