x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen professorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
2013–2014 X X X X
2014–2015 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kauppatieteen kandidaatin tutkinto. Lisäksi suositellaan, että syventävät opinnot on suoritettu.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YHALS998 Tutkimusseminaari 6 op
JA
YHALS999 Pro gradu -tutkielma 34 op

Osaamistavoitteet

Tutkimusseminaarin suoritettuaan opiskelija pystyy tekemään kriittistä ja integroivaa analyysia tutkimusteemansa aiemmasta tutkimuksesta, soveltamaan valitsemaansa tutkimusmetodia sekä kirjoittamaan tieteellisen tutkimusraportin.

Sisältö

Tutkimusseminaarissa käsitellään johtamisen ja organisoinnin laadullisia tutkimusmenetelmiä ja ohjataan opiskelijoita tutkielman teossa. Tutkielma on mahdollista tehdä myös osana tutkimusryhmää.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pro gradu -tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Tutkimusseminaari: aiheanalyysi, tutkimussuunnitelma ja tutkielman käsikirjoitus

Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen seminaareihin, aiheanalyysi, tutkimussuunnitelma, tutkielman käsikirjoitus ja pro gradu -tutkielma.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008) Qualitative Methods in Business Research. Sage Publications.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 2.vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu