x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKOS24 Korkeakoulujen rahoitus ja talous 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Vuokko Kohtamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Edeltävinä opintoina suositellaan HALKOS21, HALKOS22 ja HALKOS23 opintojaksojen suorittamista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää korkeakoulutalouden, rahoituksen ja suunnittelun teoreettisia perusteita ja käytänteitä sekä kykenee soveltamaan malleja ja käsitteitä käytäntöön.

Sisältö

- Korkeakoulujen rahoitusrakenteet ja -järjestelmät
- Korkeakoulut talousyksikköinä
- Korkeakoulujen taloudellinen ohjaus ja autonomia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö.
Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään harjoitustyön laatimisen lisäksi osallistuvan jakson luennoille sekä seminaariin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Barr, M. J. ja McClellan, G. S. (2011).  Budgets and Financial Management in Higher Education, Jossey-Bass. (soveltuvin osin)

2) Salmi, J. ja Hauptman, A.M. (2006). Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms. World Bank, Working Paper Series Number 4.

3) Santiago P.(2008). Matching Funding Strategies with National Priorities.Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society Volume 1. Special Features: Governance, Funding, Quality. OECD, s. 163-258.

4) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu