x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Suositeltavista edeltävistä opinnoista on suoritettava joko HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito tai HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito -opintojakso.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4 op

Yleiskuvaus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti pro gradu -seminaarin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen organisaatiotalouden teoreettiset käsitteet sekä kykenee jäsentämään ja hyödyntämään alueen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja tutkimustraditioita. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin roolin ja periaatteet taloudellisessa päätöksenteossa. Opiskelija tuntee kustannus-hyöty- ja kustannus-vaikuttavuusanalyysin lähestymistavat sekä tietää vaikutusten mittaamisen keskeiset teoriat ja käsitteet.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää julkisen toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen perusteisiin sekä vaativampiin julkisten toimintaohjelmien arviointeihin tutkimuksen näkökulmasta. Opintojaksolla tutustutaan alueen kansainvälisiin tutkimustraditioihin sekä keskeisiin laskenta- ja arviointialan esimerkkitapauksiin. Lisäksi opintojaksolla perehdytään laskenta- ja arviointi-informaation rooliin yhteiskuntataloudellisessa päätöksenteossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

essee

harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Vakkuri, Jarmo (toim.) 2009. Paras mahdollinen julkishallinto. Tehokkuuden monet tulkinnat. Helsinki: Gaudeamus.

2. van Dooren, Wouter & Van de Walle, Steven (toim.) 2008. Performance information in the public sector – how it is used? Palgrave MacMillan, Governance and Public Management Series.

3. Tuloksellisuuden arvioinnin tutkimuksen kansainväliset artikkelit

- Behn, Robert D. 2003.Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. Public Administration Review, 63(5), 586–606. E-aineisto.

- Hodges, Ron 2012. Joined-up Government and the Challenges to Accounting and Accountability Researchers. Financial Accountability and Management, 28(1), 26–51. E-aineisto.

- Vakkuri, Jarmo 2010. Struggling with Ambiguity – Public Managers as Users of NPM-oriented Management Instruments. Public Administration, 88(4), 999–1024. E-aineisto.

- Vedung, Evert 2010. Four Waves of Evaluation Diffusion. Evaluation, 16(3), 263–277. E-aineisto.

- Wiliams, Daniel 2003. Measuring Government in the Early Twentieth Century. Public Administration Review, 63(6), 643–659. E-aineisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu