x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOS40 Valtio-opin maisteriseminaari 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VALTS5 PRO GRADU -SEMINAARI 20 op

Osaamistavoitteet

Maisteriseminaari rakentuu kahdesta seminaarista, joista ensimmäisessä opiskelija esittää pro gradu –tutkielmansa tutkimussuunnitelman ja toisessa itse valitsemansa tutkielmaansa liittyvän paperin. Maisteriseminaarin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet pro gradu –tutkielman kirjoittamiseen ja hän tuntee tutkielmalle asetetut kriteerit. Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan ja argumentaation sekä osaa perustella omia teoreettisia ja metodologisia valintojaan. Opiskelija kykenee syvälliseen tieteelliseen keskusteluun tutkielmansa aihepiiristä sekä ymmärtää tutkielmansa tieteellisen ja käytännön merkityksen. Opiskelija saa monipuolista tietoa valtio-opin eri tutkimusongelmista ja pystyy arvioimaan eri teoreettisten lähestymistapojen ja metodologisten valintojen heikkouksia ja vahvuuksia.

Sisältö

Seminaari kestää yhden lukuvuoden. Ensimmäisessä seminaarissa opiskelija esittää tutkimussuunnitelman, joka on pituudeltaan noin 10-15 sivua. Toisessa seminaarissa opiskelija esittää itse valitsemansa osion tutkielmastaan, jonka pituus on noin 15-20 sivua. Opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti seminaarin työskentelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 48 t 0 t

Seminaari (24 h + 24 h).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu