x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä sisäisen tarkastuksen aseman ja tehtävät, ymmärtää sisäisen valvonnan systematiikan sekä tietää sisäisen tarkastuksen viitekehikot ja standardit. Hän tietää, mistä tarkastusprosessi koostuu ja osaa kertoa, miten sisäisessä tarkastuksessa tehdään tarkastussuunnittelua, käytetään eri tarkastusmenetelmiä ja raportoidaan tuloksista. Hän ymmärtää, mikä on sisäisen tarkastuksen tehtävä organisaation riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon sekä johtamisen arvioinnissa ja kehittämisessä.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan. Opintojaksolla tutustutaan sisäisen valvonnan viitekehikkoon, jota sisäinen tarkastus voi käyttää niin yritys- kuin julkissektorin organisaatioissa. Opintojaksolla perehdytään sisäisen tarkastuksen standardeihin, tarkastussuunnitteluun sekä tarkastuksen toteuttamisen ja tarkastustulosten raportoinnin sisältöön. Opintojaksoon sisältyy harjoituksia ja ACL-tarkastusohjelmaan tutustuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

kirjallinen tentti

harjoitustyö

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sisäiset tarkastajat ry. Sisäisen tarkastuksen ammattistandardit. E-aineisto.

2. Koivu, Eila, Ranta-aho, Markku & Vuoti, Helge 2010. Väärinkäytösriskit hallintaan – johdon ja tarkastuksen käytännön opas. Helsinki: Tietosanoma Oy.

3. Holopainen, Atte, Koivu, Eila, Kuuluvainen, Antero, Lappalainen, Keijo, Leppiniemi, Jarmo, Mikola, Matti & Vehmas, Keijo 2010. Sisäinen tarkastus. Helsinki: Tietosanoma Oy. TAI Ahokas, Niina 2012. Yrityksen sisäinen valvonta. Helsinki: Edita Publishing Oy.

4. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Valvonta ja tarkastus (Yhteiset opinnot/JKK)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu