x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAA12 Corporate Responsibility and Accounting 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professori ja yliopistolehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
JA
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan ja yhteiskunnan välistä moninaista suhdetta, sekä yritystoiminnan vaikutuksia laajasti yhteiskunnan kannalta. Lisäksi opiskelija ymmärtää laskentatoimen ja raportoinnin roolin vastuullisessa liiketoiminnassa. Opiskelija hahmottaa yritystoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten näkyväksi tekemiseen, arviointiin ja mittaamiseen liittyvää problematiikkaa.
Opiskelija tietää yhteiskunnallisen laskentatoimen perusteet ja miten näistä asioista viestitään yrityksen sidosryhmille sekä osaa arvioida tietoa informaation käyttäjänä.

Sisältö

Kestävän kehityksen, vastuullisen liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen laskentatoimen käsitteistö.
Yhteiskunnallisen laskentatoimen perusteet.
Yhteiskuntavastuuraportointi, raportointistandardit ja -ohjeistukset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Blowfield, M. ja Murray, A.: Corporate Responsibility (2008 tai uud.)

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu