x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOS10 Valtio-opin teoriat 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi vähintään 20 op valtio-opin vaihtoehtoisia aineopintoja (kaksi moduulia). Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilta vaadittavat edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (20 op) sekä vähintään 10 opintopistettä valtio-opin aineopintotasoisia opintoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää politiikan teorian ja erilaisten politiikan tutkimuksen lähestymistapojen tuntemustaan. Moduulin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt läntisen poliittisen ajattelun traditioon ja sen keskeisiin teoreetikkoihin. Opiskelija tuntee lisäksi modernin politiikan teorian ja sen erilaiset lähestymistavat kuten libertanismin, kommunitarismin, republikanismin, feminismin ja deliberatiivisen demokratian. Opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys politiikan teorioiden kehityksestä ja niiden merkityksestä modernissa politiikan tutkimuksessa. Opiskelijalla on valmiudet soveltaa valtio-opin teoriaperinnettä ja erilaisia lähestymistapoja käytännön poliittisten ilmiöiden tarkasteluun.

Sisältö

Poliittisen ajattelun keskeiset suuntaukset ja teoreetikot; politiikan teorioiden kehitys; politiikan teorian ja poliittisen filosofian tieteellinen ja yhteiskunnallinen merkitys; modernin politiikan teorian keskeiset käsitteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Morrow, The History of Political Thought. Macmillan 1998 (3 op).

Farrelly, Contemporary Political Theory. Sage 2004 (3 op).

Gaus - Kukathas (toim.), Handbook of Political Theory, Sage 2004 (4 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu