x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professorit, lehtori, yliopisto-opettaja
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
HAS710 Tutkimusseminaari 10 op
JA
HAS810 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan tieteenalansa teorioita ja lähestymistapoja itsenäisesti valitsemansa tutkimusongelman ratkaisemiseen ja hallitsee itsenäisen tieteellisen työskentelyn.

Sisältö

1 Lukukauden kestävä tutkimusseminaari.

2 Itsenäinen tieteellinen tutkielma (n. 80-100 s.), jonka tulee osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tieteenalan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä jonkin hallintotieteellisesti mielenkiintoisen ongelman käsittelyyn.

3 Kirjallinen kypsyysnäyte: Koe suoritetaan yleisenä tenttipäivänä sen jälkeen, kun tutkielma on toimitettu tarkastajille ja kun siihen on saatu lupa oppiaineen professorilta. Kypsyyskokeessa kirjoitetaan noin 1 arkin laajuinen essee tentaattorin määräämästä tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Kypsyyskoe tarkastetaan vain sisällön osalta, mikäli jo aiemmin kandidaatintutkielman yhteydessä on suoritettu vastaava kypsyysnäyte. Lisäksi seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opiskelija osallistuu lukukauden kestävään tutkimusseminaariin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu