x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (taloustiede) 40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
2013–2014 X X X X
2014–2015 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Lisäksi suositellaan taloustieteen erikoisalojen opintoja kandidaatti- ja maisteriopinnoissa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KTALS301 Tutkimusseminaari 4 op
JA
KTALS302 Pro gradu -tutkielma 32 op
JA
KTALS303 Kypsyyskoe 2 op
JA
KTALS304 Harjoitusaine 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osoittaa tuntevansa taloustieteen keskeisen teoreettisen ja menetelmällisen oppisisällön ja osaavansa soveltaa sitä tutkimuksenteossa ja tieteellisessä keskustelussa.

Sisältö

Suoritetaan seminaarissa, jossa tutkielman tekemistä ohjataan sen eri vaiheissa. Tutkielma (pro gradu -tutkielma) on taloustieteellisestä aiheesta kirjoitettu laajahko tutkimusraportti (n. 50-100 sivua). Työn valmistuttua annetaan kirjallinen kypsyysnäyte. Suoritukseen sisältyy myös kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus.

Opetuskieli

suomi, englanti

Englanninkielinen opetus on vain MGE-ohjelman opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pro gradu -tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Pro gradu -seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu