x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori Ulla Kinnunen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymykset ja osaa määritellä niiden keskeiset peruskäsitteet ja teoriat. Opiskelija tunnistaa työhyvinvointia ja työmotivaatiota edistäviä ja heikentäviä työhön liittyviä tekijöitä ja ymmärtää onnistuneen organisaatiomuutoksen toteuttamiseen ja työn kehittämiseen liittyviä periaatteita.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksiin, keskeisiin työstressin ja työuupumuksen teorioihin, työhyvinvointia ja työmotivaatiota edistäviin ja heikentäviin työn piirteisiin, työn ja organisaatioiden muutoksiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu. Luennoista osa toteutetaan Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja: www.psykonet.fi).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kinnunen, Feldt & Mauno (toim.), Työ leipälajina: Työhyvinvoinnin perusteet. PS-kustannus 2005 (tai uudempi painos).

2. Chmiel (ed.), Introduction to work and organizational psychology. Blackwell 2000, luvut 3-4, 6, 12-15, 18 tai 2008, luvut 1, 2, 4, 12-14, 16, 18 ja 20.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö